Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Федорина Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Код за ЄДРПОУ
00957838
5. Міжміський код та телефон, факс
097 7832448 (04642) 21473
6. Електронна поштова адреса
nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 86 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 07.05.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nos_khp.emitent.org.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Веремеєнко Андрiй Валерiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Веремеєнко Андрiй Валерiйович - припинення повноважень посадової особи затверджене Загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року ) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно ст. 32 Закону України «Про Акцiонернi Товариства. На посадi перебував 3 роки (з 27.04.2015 року (протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв № 1-2015 вiд 27.04.2015 року)). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Шаргало Роман Вiкторович - -
-
0
Зміст інформації:
Шаргало Роман Вiкторович - припинення повноважень посадової особи затверджене Загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року ) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно ст. 32 Закону України «Про Акцiонернi Товариства. На посадi перебував 3 роки (з 27.04.2015 року (протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв № 1-2015 вiд 27.04.2015 року)). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гуць Юрiй Петрович - -
-
0
Зміст інформації:
Гуць Юрiй Петрович - припинення повноважень посадової особи затверджене Загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року ) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень згiдно ст. 32 Закону України «Про Акцiонернi Товариства. На посадi перебував 3 роки (з 27.04.2015 року (протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв № 1-2015 вiд 27.04.2015 року)). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Веремеєнко Андрiй Валерiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Веремеєнко Андрiй Валерiйович - обрання Головою Наглядової ради затверджене на рiчних Загальних зборах 26.04.2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року). Набув повноважень Голови Наглядової ради на трирiчний термiн. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради АТ "Носiвське ХПП. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представляє iнтереси акцiонера ТОВ «КУА «Палладiум Капiтал» (ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ») (КОД ЄДРПОУ-ЄДРIСI: 39134704-23300490). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Гуць Юрiй Петрович - -
-
0
Зміст інформації:
Гуць Юрiй Петрович - обрання членом Наглядової ради затверджене на рiчних Загальних зборах 26.04.2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року). Набув повноважень члена Наглядової ради на трирiчний термiн. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради АТ "Носiвське ХПП. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представляє iнтереси акцiонера ТОВ «КУА «Палладiум Капiтал» (ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ») (КОД ЄДРПОУ-ЄДРIСI: 39134704-23300490). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Захаренко Євгенiй Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Захаренко Євгенiй Васильович - обрання членом Наглядової ради затверджене на рiчних Загальних зборах 26.04.2018 року (Протокол №1 вiд 26.04.2018 року). Набув повноважень члена Наглядової ради на трирiчний термiн. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади:
19.01.2011 р. - 24.02.2012 р. – ДIМ вiддiлу ДIМ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києвi;
04.2012 р. – 11.2013 р. - юрисконсульт ТОВ "Лотуре-Агро";
16.12.2014 р. – 07.2017 р. - юрисконсульт ТОВ "Тростянець-Агро";
07.2017 р. - по теперiшнiй час - юрисконсульт ТОВ "Український аграрний холдинг".
Крiм того, в перiод з 24.07.2015 р. по 31.03.2017 р. - по сумiсництву Директор ТОВ "Наташа-Агро-Пирятин".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представляє iнтереси акцiонера ТОВ «КУА «Палладiум Капiтал» (ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ») (КОД ЄДРПОУ-ЄДРIСI: 39134704-23300490). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.